საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ინფორმაციის განახლების თარიღი: 16 აგვისტო 2012

დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია

როგორ შეიძლება დარეგისტრირდეთ დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) გადამხდელად?

არსებობს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის ორი ფორმა: სავალდებულო და ნებაყოფლობითი.

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნით პირი მიმართავს საგადასახადო ორგანოს ნებისმიერ სერვისცენტრს.

ნებაყოფლობითი რეგისტრაციის შემთხვევაში პირი დღგ-ის გადამხდელად ითვლება საგადასახადო ორგანოსთვის მიმართვის დღიდან, ხოლო სავალდებულო რეგისტრაციის შემთხვევაში - სავალდებულო რეგისტრაციის ვალდებულების წარმოშობის მომენტიდან . 

კანონმდებლობა:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (კარი VI)

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N996  (კარი III) 

text